Foundation in social networks:

25.01.2018 / Oleg Ustinov’s exhibition Liquid Geometry

28 January 2018

Oleg Ustinov
«Liquid Geometry»
Studio of the Foundation of Vladimir Smirnov and Konstantin Sorokin: 26-29.2020

Photo: Evgeniya Zubchenko